De algemene voorwaarden van Gersen Donners & Partners

De algemene voorwaarden.

Artikel 1.  Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Gersen Donners en Partners (hierna te noemen GD&P) de op de voorzijde van de offerte genoemde (rechts)persoon die uitvoering zal geven aan de het ontwikkeltraject waartoe opdrachtgever opdracht heeft gegeven;

Opdrachtgever: de (rechts)persoon die GD&P opdracht geeft tot het uitvoeren van een ontwikkeltraject en/of daarmee samenhangende diensten;

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GD&P en een Opdrachtgever waarop GD&P deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met GD&P, voor de uitvoering waarvan door GD&P derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien GD&P niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat GD&P in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

   Artikel 2. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 • Alle gegevens die GD&P ter beschikking gesteld worden door relaties, klanten en prospects worden vertrouwelijk behandeld conform onze privacyverklaring.

     Artikel 3.  Offertes en aanbiedingen

 1. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het ontwikkeltraject waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer uitgevoerd kan worden.

 

     Artikel 4.  Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen GD&P en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde duur van de opdracht.
 2. GD&P heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Is de locatie aangewezen door GD&P, dan zal GD&P zorgdragen voor de noodzakelijke faciliteiten. De wijziging van een door GD&P aangewezen locatie geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te beëindigen. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GD&P aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GD&P worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan GD&P zijn verstrekt, heeft GD&P het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan GD&P ter beschikking heeft gesteld. GD&P is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat GD&P is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Elke wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst zal door GD&P schriftelijk worden bevestigd. GD&P is gerechtigd eerst uitvoering te geven aan de gewijzigde overeenkomst nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de wijziging/aanvulling.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens GD&P gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van GD&P daardoor direct of indirect ontstaan.

 

 

 

 

 

Artikel 5.  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. GD&P is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst GD&P ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van GD&P kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is GD&P bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van GD&P kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GD&P op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien GD&P de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien GD&P tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is GD&P gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door GD&P, zal GD&P in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor GD&P extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij GD&P anders aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het GD&P vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van GD&P op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

   Artikel 6.  Overmacht

 1. GD&P is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In overleg kan besloten worden dat GD&P de reeds betaalde prijs, of een gedeelte daarvan, restitueert aan Opdrachtgever.
 2. Voor de definitie van overmacht wordt aangesloten bij art. 6:75 BW.
 3. GD&P kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover GD&P ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GD&P gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

     Artikel 7.  Betaling, annulering en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door GD&P aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door GD&P aangegeven. GD&P is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. GD&P heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. GD&P kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. GD&P kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan GD&P verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 6. Indien de Opdrachtgever een particulier is heeft de Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van reden te ontbinden.
 7. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de Opleiding de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Opdrachtgever aan GD&P betaalde of nog verschuldigde bedrag. Volledige of gedeeltelijke restitutie van de Prijs van een Opleiding of Opleidingsonderde(e)l(en) is ter uitsluitende beoordeling van GD&P en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat GD&P een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover de Opleiding of Opleidingsonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de klant zich beroept.
 8. Opdrachtgever kan GD&P verzoeken de training/cursus kosteloos te verzetten naar een andere datum of de verhinderde deelnemer(s) te vervangen. GD&P is niet gehouden dit verzoek te honoreren. Dit verzoek dient 14 dagen voor aanvang van de cursus/training door GD&P te zijn ontvangen.

 

Artikel 8. Uitval docent

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een opleider zal GD&P – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal GD&P de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een opleider heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. GD&P zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Opleiding annuleren vanwege de uitval van een opleider of een, of (ii) het contract tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een opleider.

 

Artikel 9.  Aansprakelijkheid

 1. Indien GD&P aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. GD&P is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat GD&P is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien GD&P aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van GD&P beperkt tot maximaal tweemaal de geoffreerde prijs van de cursus/training.
 4. De aansprakelijkheid van GD&P in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GD&P of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

     Artikel 10.  Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart GD&P voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan GD&P toerekenbaar is. Indien GD&P uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden GD&P zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is GD&P, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van GD&P en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 11.  Intellectuele eigendom en geheimhouding

 1. GD&P behoudt zich op al het ontwikkel materiaal de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. GD&P heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Het kopiëren en reproduceren van cursus-/trainingsmateriaal – ook als uittreksel – is ook bij intern gebruik binnen de onderneming van Opdrachtgever uitsluitend toegestaan als GD&P daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend. De uitgedeelde werkmaterialen zijn auteursrechtelijk beschermd en worden exclusief aan de deelnemers ter beschikking gesteld.
 3. Alle informatie die in het kader van de samenwerking tussen GD&P en de Opdrachtgever ter kennis komt van de partijen, geldt als strikt vertrouwelijk en dient als zodanig te worden behandeld.

 

Artikel 12.  Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GD&P partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan betreffende de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking, vooraleerst trachten op te lossen door het geschil ter advisering voor te leggen aan een ter zake daarvan deskundige mediator, welke is aangesloten bij het Nederlands Mediation Instituut.
 3. Indien mediation zoals genoemd in lid 2 niet tot een oplossing leidt, zal het betreffende geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de vestigingsplaats van GD&P is gelegen, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

 

Artikel 13.  Vindplaats en wijziging overeenkomst en voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn opvraagbaar en niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of rechtbank
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen.

Interesse in het vergroten van de succesratio van de volgende generatie?

Interesse in wat de SPOUK® methodiek voor jou kan betekenen?

Direct contact